Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Trái khoán không ghi tên
    Một loại trái khoán không yêu cầu có chứng thư chuyển nhượng vì người giữ có quyền sở hữu hợp pháp