Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hàng xuất khẩu cơ bản
    Tên gọi của các hàng xuất khẩu sơ chế của các nước kém phát triển