Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Kết cục, kết quả cơ sở