Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Năm gốc, năm cơ sở