Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Giai đoạn gốc
    Một thời điểm được dùng để tham khảo khi so sánh với giai đoạn sau