Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Khoản vay ngân hàng
    Một cụm thuật ngữ chung dùng cho bất kỳ một loại vay ngân hàng nào. Xem BANK LOAN