Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Đạo luật Ngân hàng
    Thường để chỉ đạo luật ngân hàng năm 1844 do chính quyền của huân tước Robert Peel thông qua