Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Bad money drive out good   

  • (Kinh tế) Đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt