Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Báo cáo Beveridge
    Bản báo cáo về chính sách xã hội của Anh có nhan đề Bảo hiểm xã hội và các dịch vụ liên kết do Huân tước William Beveridge chuẩn bị cho chính quyền liên minh thời chiến năm