Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

balance of payments /,bæləns əv 'peimənts/  

  • (kinh tế)
    cán cân thanh toán