Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác b and b) (viết tắt của bed and breakfast)
    giường ngủ và ăn sáng (ở nhà trọ)