Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của Bachelor of Philosophy)
    cử nhân triết học