Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của Bachelor of Letters)
    cử nhân văn chương