Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của Bachelor of Engineering)
    cử nhân công trình
    be a B Eng
    có bằng cử nhân công trình