Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của Bachelor of Education)
    cử nhân sư phạm
    be (havea B Ed
    có bằng cử nhân sư phạm