Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Augustan /ɔ:'gʌstən/  

  • Tính từ
    [thuộc] triều vua Augustus Caesar (thời văn học La Tinh hưng thịnh)
    cổ điển
    thời cổ điển của nền văn học Anh bao gồm các nhà văn Dryden, Swift và Pope