Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Attorney General /ə,tɜ:ni'dʒenrəl/  

  • Danh từ
    (luật học) (viết tắt Atty-Gen)
    viên chưởng lý