Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Association football /ə,səʊsiei∫n 'fʊtbɔ:l/  

  • (cách viết khác football, soccer)
    môn bóng đá