Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Aqualung /'ækwəlʌη/  

  • Danh từ
    bình hơi thợ lặn