Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Anticipated inflation   

  • (kinh tế)
    Lạm phát được dự tính