Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Antarctic circle /æn,tɑ:ktik 'sɜ:kl/  

  • the Antarctic circle
    (địa lý học)
    vòng Nam cực, đường vĩ tuyến 66 độ 30 nam