Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Americanism /ə'merikənizm/  

  • Danh từ
    từ ngữ đặc Mỹ