Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

American plan /ə'merikənplæn/  

  • (Mỹ)
    phí khách sạn (bao gồm tiền phòng, tiền ăn và tiền phục vụ)