Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

American football /ə,merikən 'futbɔ:l/  

  • (thể thao)
    môn bóng Mỹ (bóng hình trứng)