Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Alma Mater /,ælmə'mɑ:tə[r]/  

  • (đùa) trường học (nơi mình đã hoặc đang học)
    (Mỹ) bài hát trường học