Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Allowances and expencess for income tax   

  • (kinh tế)
    Khấu trừ và chi phí đôí với thuế thu nhập
    Hệ thống thuế thu nhập bao gồm hệ thống các khoản khấu trừ và chi phí. Chúng được trừ từ tổng thu nhập để xác định chịu thuế