Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Allowances and expences for corporation tax   

  • (kinh tế)
    Khấu trừ và chi phí đôí với thuế công ty
    Những chi phí cho phép nhất định khi được khấu trừ từ doanh thu của công ty là phần thu nhập bị đánh thuế