Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Chức năng phân bổ
    Mật bộ phận của chính sách chi tiêu và thuế của chính phủ liên quan tới việc chi phối cung cấp hàng hoá và dịch trong một nền kinh tế