Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Air Chief Marshal /,eə∫i:f'mɑ:∫l/  

  • Danh từ
    (Anh)
    thượng tướng không quân