Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Aggregate expenditure   

  • (kinh tế)
    Chi tiêu gộp
    Là tổng số chi tiêu danh nghĩa cho hàng hoá và dịch vụ trong một nền kinh tế