Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Nghiệp đoàn
    Yêu cầu công nhân tham gia tuyển dụng không phải gia nhập công đoàn nhưng phải đóng công đoàn phí