Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Agency for International Development   

  • (kinh tế)
    Cơ quan phát triển quốc tế