Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Adverse supply shock   

  • (kinh tế)
    Cú sốc cung bất lợi