Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Lựa chọn trái ý; Lựa chọn theo hướng bất lợi
    Vấn đề gặp phải trong nghành bảo hiểm