Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Cán cân thâm hụt.
    THÂM HỤT CÁN CÂN THANH TOÁN