Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Các mức giá bị quản chế.
    Các mức giá được hình thành do quyết định có ý thức của cá nhân hay hãng nào đó chứ không phải do các yếu tố tác động của thị trường