Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Adjustable peg system   

  • (kinh tế)
    Hệ thống neo tỷ giá hối đoái có thể điều chỉnh
    Hệ thống này được quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra tại hội nghị Bretton Woods và đề cập đến một bộ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỐ ĐỊNH hay được neo mà về cơ bản là cố định nhưng cho phép điều chỉnh hoặc thay đổi với lượng nhỏ theo cả 2 hướng