Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Adjustable peg regime   

  • (kinh tế)
    Chế độ điều chỉnh hạn chế