Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Độ trễ của hành động.
    Mức độ trễ giữa việc quyết định một chính sách (đặc biệt trong kinh tế học vĩ mô) và việc thực hiện chính sách đó