Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Across-the-board tariff changes   

  • (kinh tế)
    Thay đổi thuế quan đồng loạt
    Một tình huống khi tất cả thuế quan của một nước được tăng hoặc giảm theo tỷ lệ phần trăm ngang bằng