Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    VÀ-HOẶC (mạch luận lý)

    * Các từ tương tự:
    AND to OR circuit