Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (y học) cách viết khác Aids (viết tắt của Acquired Immune Deficiency Syndrome)
    bệnh liệt kháng, bệnh AIDS