Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố tạo từ ghép)
    đáng; thích hợp
    đáng chú ý

    * Các từ tương tự:
    worthy