Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố tạo tính từ ghép)
    có (bao nhiêu) bánh xe
    xe tải có 16 bánh

    * Các từ tương tự:
    wheeled