Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố cấu tạo danh từ và tính từ)
    có số chỗ ngồi là bao nhiêu đó (xe cộ)
    chiếc xe buýt mini mười chỗ ngồi