Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

-roomed /ru:md/  /rʊmd/

  • (yếu tố tạo tt ghép)
    có bao nhiêu phòng đấy
    nhà [có] mười phòng

    * Các từ tương tự:
    roomed