Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

-natured /'neit∫əd/  

  • (dùng tạo tt ghép)
    có bản chất (như thế nào đó)
    có bản chất tốt

    * Các từ tương tự:
    natured