Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (yếu tố tạo tính từ hoặc phó từ ghép)
  có đầu óc (ra sao đó)
  có đầu óc hẹp hòi
  (yếu tố tạo tt ghép từ dt) có ý thức về tầm quan trọng (của cái gì đấy)
  từ chuyến đi nghỉ ở Pháp về, chị ta rất có ý thức về tầm quan trọng của món ăn

  * Các từ tương tự:
  minded