Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố dung tạo tính từ ghép)
    được đề cập đến
    được đề cập đến ở trên