Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (yếu tố tạo tt ghép)
  có tay chân như thế nào đó
  có tay chân dài
  rã rời chân tay

  * Các từ tương tự:
  limbed